RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma
Biogenet Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, przy ul. Parkingowej 1 (dalej: „Spółka”)
przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest
Biogenet Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, przy ul. Parkingowej 1,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000615385, NIP: 364317002, REGON: 5322058924.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów lub drogą e-mailową pod adresem: (biogenet@biogenet.pl).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane za wcześniejszą zgodą w celach marketingowych, analizowania ruchu na stronie www, obsługi newsletter'ów i akcji promocyjnych. Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, aby informować Cię o produktach, usługach i promocjach, a także po to, by umożliwić robienie zakupów w sklepie przez Internet.

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom, używamy technologii znanej jako "pliki Cookie". Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera, by później móc się do nich odnieść. Mogą to być pliki Cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent Cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaScript lub Flash. Pliki Cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.

Pliki Cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

Z poważaniem
Biogenet

Józefów, dnia 25 maja 2018r.